O Programie

ZAŁOŻENIA PROGRAMU „SZKOLY KLUB SPORTOWY” 2019

Program „Szkolny Klub Sportowy” skierowany jest do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Cele programu:

1) stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
2) poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
3) promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
4) zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
5) stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
6) tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
7) optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
8) promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
9) wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.


Zadania programu:

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Program stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży powinny być prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Powinny się one odbywać na obiektach sportowych przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych lub w miejscach, w których można bezpiecznie przeprowadzać zajęcia w terenie. Istotnym założeniem jest różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając m.in. regionalne i lokalne tradycje oraz możliwość uprawiania odpowiednich sportów w zależności od pór roku. Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni w dwóch edycjach wiosennej 01.01.2019-30.06.2019 i jesiennej 1.09.2019-15.12.2019, systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach maksymalnie 20 osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy. Jedna grupa ćwiczebna musi się składać wyłącznie z dzieci i młodzieży, uczniów jednej szkoły, a zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego z danej szkoły. Każda grupa ćwiczebna powinna określać charakterystykę wiekową uczestników. W jednej szkole mogą być prowadzone maksymalnie 2 grupy (A i B).

Główne warunki realizacji:

1) program będzie realizowany w dwóch edycjach;
2) uczestnikami zadania mogą być wyłącznie uczniowie szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych;
3) uczestnicy zadania muszą być podzieleni na grupy ćwiczebne, przypisane do jednej szkoły i składające się z uczniów tej szkoły;
4) każda grupa ćwiczebna powinna posiadać charakterystykę wiekową uczestników;
5) grupa ćwiczebna musi się składać z 15-20 uczestników;
6) w jednej szkole mogą powstać maksymalnie 2 grupy ćwiczebne, (w szkole powyżej 300 uczniów - 3 grupy);
7) zajęcia sportowe muszą być prowadzone z częstotliwością 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika;
8) w przypadku utworzenia w jednej szkole więcej niż jednej grupy ćwiczebnej, przynajmniej jedna z nich powinna być dedykowana dziewczętom (muszą one stanowić ponad 50% uczestników danej grupy);
9) osobami prowadzącymi zajęcia mogą być wyłącznie nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole;
10) zajęcia sportowe z jedną grupą może realizować jeden nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole;
11) wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia sportowe w grupach ćwiczebnych w wysokości 40 zł za jedną jednostkę zajęć (60 minut);
12) nauczyciel przystępując do programu zobowiązuje się do:
-bieżącego wypełniania elektronicznego dziennika zajęć wprowadzonego przez operatora krajowego.

-przeprowadzenia przynajmniej 1 raz w semestrze testów sprawnościowych oraz wprowadzenia ich wyników do elektronicznej bazy,
-aktywnej współpracy z operatorem wojewódzkim i krajowym w zakresie promocji, sprawozdawczości, ewaluacji, monitoringu i kontroli realizacji zadania,
-realizacji projektu zgodnie z założeniami i podejmowania wszelkich obowiązków z niego wynikających,
-wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez WZ LZS w Lublinie - Operatora Wojewódzkiego z siedzibą w Lublinie w celu realizacji Programu SKS.
Administrator danych informuje, że przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez tego nie jest możliwe udział w Programie SKS.
-wyrażenia zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku w materiałach promocyjnych i informacyjnych programu SKS w tym do publikacji, pokazywania i wykorzystywania w sposób niekomercyjny w dowolnym formacie i we wszystkich mediach.
-niezwłocznego informowania WZ LZS w Lublinie - Operatora Wojewódzkiego o wszelkich zmianach danych osobowych.
13) podmiot realizujący zadanie zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego miejsca organizacji zajęć sportowych oraz niezbędnego sprzętu sportowego;
14) uczestnikami zajęć powinni być uczniowie niebiorący udziału w zajęciach sportowych prowadzonych w klubach sportowych;
15) uczestnicy zajęć – uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów uczestnictwa w zajęciach;

Pozostałe informacje:

• WZ LZS w Lublinie - Operator Wojewódzki dopuszcza zmiany w osobach prowadzących realizację na pisemny wniosek szkoły w wypadkach losowych.
• uczestnicy zajęć są ubezpieczeni w trakcie trwania projektu od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, a nauczyciel prowadzący od Odpowiedzialności Cywilnej
• rozliczenia nauczyciela będzie dokonywać Biuro WZ LZS w Lublinie - Operator Wojewódzki - po przedstawieniu dokumentów rozliczeniowych. Celem rozliczenia przeprowadzonych zajęć, nauczyciel jest zobligowany przedstawić do Operatora Wojewódzkiego:
1- wydruk z dziennika elektronicznego podbity i podpisany przez dyrektora /kierownika jednostki prowadzącej szkołę,(czerwiec/grudzień)
2- inne wymagane w trakcie realizacji dokumenty
W przypadku niedostarczenia w terminie wymaganych dokumentów wypłata wynagrodzenia zostaje wstrzymana do czasu uzupełnienia braków.

Wiadomości

Programu SKS lubelskie

INSTRUKCJA

dla nauczyciela

Drogi Nauczycielu


Jeśli trafiłeś na naszą stronę to oznacza, że złożyłeś aplikację na prowadzenie zajęć w swojej szkole Programu SKS w roku 2019 i chcesz się dowiedzieć co dalej:
1. W zakładce PLIKI odszukaj listę szkół zakwalifikowanych do Programu SKS;
2. Sprawdź, czy na liście widnieje placówka w której pracujesz;
3. Jeśli odnalazłeś swoją szkołę to oznacza, że będziemy współpracować i bardzo sę z tego cieszymy;
4. Zanim rozpoczniesz pracę z dziećmi i młodzieżą należy wykonać kilka czynności, które tą pracę umożliwią:
 • w zakładce PLIKI odszukaj i pobierz dokument UMOWA UŻYCZENIA_WZÓR
  i zapoznaj się z nim - a następnie odszukaj i pobierz dokument UMOWA UŻYCZENIA i wypełnij ją zgodnie z zamieszczonym wzorem
 • w zakładce ANKIETA pobierz plik i wypełnij go dokładnie;
5. Masz już zatem gdzie UMOWA UŻYCZENIA i z kim LISTA UCZESTNIKÓW  prowadzić zajęcia programu SKS;
6. W zakładce PLIKI odszukaj i pobierz dokument UMOWA O PRACĘ   i zapoznaj się z nim a następnie pobierz i wypełnij ją
7. W zakładce PLIKI odszukaj, pobierz i wydrukuj ZGODA RODZICA i przekaż uczestnikom zajęć z prośbą o wypełnienie i podpisanie przez rodziców/opiekunów;
8. Wydrukowane, wypełnione i podpisane; UMOWA UŻYCZENIA oraz UMOWA O PRACĘ należy w wersji papierowej przesłać do WZ LZS w Lublinie - Operatora Wojewódzkiego, natomiast wypełnioną ANKIETĘ prosimy o przesłanie w wersji elektronicznej na adres lzslublin@op.pl;
9. Możesz już rozpocząć pracę z dziećmi i młodzieżą w Programie SKS;

Życzymy powodzenia


Operator Wojewódzki - WZ LZS w Lublinie


PLIKI

potrzebne do pracy w Programie SKS.

LISTA SZKÓŁ/GRUP 2019

pliki do pracy

Pobierz i wypełnij zgłoszenie

zamieszczamy plik, który należy pobrać i wypełnić oraz odesłać poprzez pocztę elektroniczną do WZ LZS w Lublinie - Operatora Wojewódzkiego

Koordynator

Wojtek Lembrych

koordynator wojewódzki

tel; 518 486 333

Kontakt

Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
w Lublinie

ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin

tel/fax 81 525 77 60

e-mail: lzslublin@op.pl