Dane adresowe:

WZ LZS w Lublinie
ul. Filaretów 44
20-609 Lublin

e-mail: lzslublin@op.pl

Telefony:

Biuro:
0-81 528-01-22

tel/fax:
0-81 525-77-60

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Tenisie Stołowym — Ostróda 2014

» powrót do aktualności
dodano: 2014-06-03

W dniach 23-25 maja od­by­ły się w Ostró­dzie Mi­strzo­stwa Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w Te­ni­sie Sto­ło­wym. Ry­wa­li­zo­wa­no w czte­rech ka­te­go­riach wie­ko­wych: mło­dzik, ka­det, ju­nior i mło­dzie­żo­wiec. Star­to­wa­ło 198 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków. Mi­strza­mi LZS zo­sta­li: Do­mi­ni­ka Gi­lew­ska (UKS TS Ósem­ka Bia­ły­stok) i Sa­mu­el Kul­czyc­ki (GKS Go­rzo­via Go­rzów Wlkp.) w ka­te­go­rii mło­dzi­ków, Maja Mań­kie­wicz Ka­mil Urba­no­wicz (o­bo­je LUKS War­mia Lidz­bark War­miń­ski) w ka­te­go­rii ka­de­tów, Alek­san­dra Dą­brow­ska (KS Ga­la­xy Bia­ły­stok) i Szy­mon Szew­czyk (LUKS War­mia Lidz­bark War­miń­ski) w ka­te­go­rii ju­nio­rów, a tak­że Pau­li­na No­wac­ka (KS Stel­la Gnie­zno) i An­to­ni Wit­kow­ski(GLKS Nada­rzyn) w ka­te­go­rii mło­dzie­żow­ców. Ra­dę Głów­ną KZ LZS re­pre­zen­to­wał na tur­nie­ju wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Wa­cław Hur­ko, któ­ry do­ko­nał otwar­cia mi­strzostw.

 

Or­ga­ni­za­to­rem mi­strzostw by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS, War­miń­sko­-Ma­zur­skie Zrze­sze­nie LZS oraz jako go­spo­darz tur­nie­ju MLKS Ostró­dzian­ka Ostró­da. Tur­niej do­finan­so­wa­ło Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Licz­ba uczest­ni­ków by­ła ogra­ni­czo­na, mi­strzo­stwa po­prze­dzi­ły kwa­li­fika­cje wo­je­wódz­kie (mi­strzo­stwa wo­je­wództw), po­wia­to­we i gmin­ne. W każ­dej z czte­rech ka­te­go­rii wie­ko­wych nie bra­ko­wa­ło ka­dro­wi­czów i za­wod­ni­ków ze ści­słej kra­jo­wej czo­łów­ki. Naj­wię­cej by­ło ich wśród ka­de­tów, gdzie na star­cie za­mel­do­wa­ła się pierw­sza trój­ka li­sty ran­kin­go­wej Pol­skie­go Związ­ku Te­ni­sa Sto­ło­we­go. Ro­ze­gra­no wie­le cie­ka­wych po­je­dyn­ków.

Me­da­li­ście mi­strzostw:

kat. mło­dzie­żo­wa ko­bie­ty: 1. Pau­li­na No­wac­ka (KS Stel­la Gnie­zno), 2. Ka­ta­rzy­na Lech (LUKS Skrzy­szów), 3-4. Syl­wia Szla­pa (LZS Vic­to­ria Chró­ści­ce), 3-4. Mag­da­le­na Wy­soc­ka (KS Stel­la Gnie­zno)

kat. mło­dzie­żo­wa męż­czyź­ni: 1. An­to­ni Wit­kow­ski (GLKS Nada­rzyn), 2. Mi­ko­łaj Ka­miń­ski (LKS Bia­ła Raw­ska), 3-4. Mi­chał Ko­ryc­ki (MLKS Ostró­dzian­ka Ostró­da), 3-4. Ma­te­usz Dzi­kow­ski (LUKS Chełm­no)

ju­nior­ki: 1. Alek­san­dra Dą­brow­ska (KS Ga­la­xy Bia­ły­stok), 2. Klau­dia Na­wroc­ka (KS Ga­la­xy Bia­ły­stok), 3-4. Alek­san­dra No­wak (LZS Vic­to­ria Chró­ści­ce), 3-4. Ka­ta­rzy­na Ga­lus (LUKS Skrzy­szów)

ju­nio­rzy: 1. Szy­mon Szew­czyk (LUKS War­mia Lidz­bark War­miń­ski), 2. Ka­mil Jar­mo­ło­wicz (MLKS Ostró­dzian­ka Ostró­da), 3-4. An­drzej Jusz­czak (KS Po­lo­nia Śmi­giel), 3-4. Woj­ciech Gro­now­ski (LUKS Chełm­no)

ka­det­ki: 1. Maja Man­kie­wicz (LUKS War­mia Lidz­bark War­miń­ski), 2. Wik­to­ria Ziem­kie­wicz (GLKS Nada­rzyn), 3-4. Aga­ta Szczu­ka (LUKS Chełm­no), 3-4. Ka­ta­rzy­na Hen­nig (LUKS Chełm­no)

ka­de­ci: 1. Ka­mil Urba­no­wicz (LUKS War­mia Lidz­bark War­miń­ski), 2. Kac­per Pe­taś (MLKS Ostró­dzian­ka Ostró­da), 3-4. Łu­kasz Wa­cho­wiak (LKS Spół­dziel­ca Ko­by­lin), 3-4. Ar­tur Gre­la (KS Na­przód Bo­ru­cin)

mło­dzicz­ki: 1. Do­mi­ni­ka Gi­lew­ska (UKS TS Ósem­ka Bia­ły­stok), 2. Zu­zan­na Bła­że­je­wicz (LUKS Chełm­no), 3-4. Ju­lia So­bal­ska (GKS Go­rzo­via Go­rzów Wiel­ko­pol­ski), 3-4. Pa­try­cja Ry­bac­ka (MLKS Kraj­na Sę­pól­no Kra­jeń­skie)

mło­dzi­cy: 1. Sa­mu­el Kul­czyc­ki (GKS Go­rzo­via Go­rzów Wiel­ko­pol­ski), 2. Ma­te­usz Ga­lus (LUKS Skrzy­szów), 3-4. Piotr Mi­chal­ski (KTS Wy­so­kie Ma­zo­wiec­kie), 3-4. Bar­tosz So­bel (LITS An­ders Me­ble Ży­wiec).

Kla­sy­fika­cję wo­je­wództw wy­gra­ło war­miń­sko­-ma­zur­skie, przed ku­jaw­sko­-po­mor­skim i wiel­ko­pol­skim.

 

zródło - lzs.pl

Partnerzy

realizacja: eBest.pl