Dane adresowe:

WZ LZS w Lublinie
ul. Filaretów 44
20-609 Lublin

e-mail: lzslublin@op.pl

Telefony:

Biuro:
0-81 528-01-22

tel/fax:
0-81 525-77-60

56. Finał Centralny Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego LZS o „Złotą Wieżę” — Chotowa 2014

» powrót do aktualności
dodano: 2014-07-01

15 Miejsce UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lubelski.

W dniach 8-13 czerw­ca 2014 roku w Cho­to­wej, gmi­na Czar­na, wo­je­wódz­two pod­kar­pac­kie od­był się po raz 56. Fi­nał Cen­tral­ny Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Sza­cho­we­go LZS o „Zło­tą Wie­żę”. Or­ga­ni­za­to­rem fina­łu, do­finan­so­wa­ne­go ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS w War­sza­wie i Pod­kar­pac­kie Zrze­sze­nie LZS w Rze­szo­wie, współ­or­ga­ni­za­to­rem Gmin­ne Cen­trum Kul­tu­ry i Pro­mo­cji w Czar­nej przy oso­bi­stym za­an­ga­żo­wa­niu Wój­ta Gmi­ny Czar­na Jó­ze­fa Chu­de­go. W za­wo­dach wy­star­to­wa­ło 25 dru­żyn, ogó­łem 110 uczest­ni­ków z 14 wo­je­wództw. Dru­ży­no­wym mi­strzem Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS zo­sta­ła dru­ży­na LKSz GCKiP Czar­na, dru­gie miej­sce za­jął GKSz Sol­ny Grzy­bo­wo a trze­cie MLKS Nad­nar­wian­ka Puł­tusk.

 

Tur­niej od­by­wał się w pięk­nym Kom­plek­sie Grand Cho­to­wa Ho­tel *** SPA­&Re­sort po­ło­żo­nym w le­sie i nad je­zio­rem. Uczest­ni­cy mie­li do dys­po­zy­cji przy­stań ze sprzę­tem pły­wa­ją­cym, piasz­czy­stą pla­żę, urzą­dze­nia i obiek­ty spor­to­wo­-re­kre­acyj­ne, spa. Za­wod­ni­cy spo­ty­ka­li się przy sza­chow­ni­cach w Sali wi­do­wi­sko­wo­-kon­fe­ren­cyj­nej na­zwa­nej We­hi­ku­łem Cza­su, przy­po­mi­na­ją­cym z ze­wnątrz go­tyc­ki za­mek, wy­po­sa­żo­nej w naj­now­sze tech­no­lo­gie mul­ti­me­dial­ne i oświe­tle­nie oraz kli­ma­ty­za­cję i na­gło­śnie­nie.

W tym roku 7 wo­je­wództw wy­sta­wi­ło po dwie dru­ży­ny, pięć wo­je­wództw po jed­nej, wo­je­wódz­two pod­kar­pac­kie pięć dru­żyn, staw­kę uzu­peł­niał ubie­gło­rocz­ny zwy­cięz­ca — MLKS „Nad­nar­wian­ka” Puł­tusk. Nie uczest­ni­czy­ło wo­je­wódz­two ku­jaw­sko­-po­mor­skie i po­mor­skie.

Fi­nał ro­ze­gra­no sys­te­mem szwaj­car­skim na dy­stan­sie 9 rund. Tur­niej był zgło­szo­ny do kla­sy­fika­cji ran­kin­go­wej FIDE. Sę­dzią głów­nym był ar­bi­ter FIDE Ma­rian By­sie­wicz, dy­rek­to­rem Tur­nie­ju Jó­zef Chu­dy. Wy­bra­ne par­tie by­ły trans­mi­to­wa­ne on-li­ne, ob­słu­gi­wa­ne przez sę­dzie­go IA Ja­ro­sła­wa Pie­tra­szew­skie­go.

W trak­cie Tur­nie­ju wy­róż­nio­no spe­cjal­ną na­gro­dą Mie­czy­sła­wa Ko­kosz­kę z LKS Za­rze­wie Prud­nik woj. opol­skie za wie­lo­let­nią dzia­łal­ność na rzecz pro­pa­go­wa­nia sza­chów wśród dzie­ci i mło­dzie­ży w śro­do­wi­sku LZS. Za­wod­ni­cy trzech naj­lep­szych dru­żyn otrzy­ma­li me­da­le i na­gro­dy pie­nięż­ne, sześć naj­lep­szych dru­żyn otrzy­ma­ło pu­cha­ry i dy­plo­my. In­dy­wi­du­al­nie na po­szcze­gól­nych sza­chow­ni­cach za­wod­ni­cy otrzy­ma­li pu­cha­ry, me­da­le i na­gro­dy pie­nięż­ne. Do­dat­ko­wo wy­róż­nio­no naj­star­sze­go za­wod­ni­ka tur­nie­ju Ja­ni­nę Ko­tar­ską z KSZ Ma­ra­ton Łom­ża i naj­młod­sze­go za­wod­ni­ka Mag­da­le­nę Gaj z LKSz GCKiP III Czar­na.

W uro­czy­sto­ściach otwar­cia i za­mknię­cia fina­łu uczest­ni­czy­li: z-ca prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Głów­nej Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS Wa­cław Hur­ko, prze­wod­ni­czą­cy Pod­kar­pac­kie­go Z LZS w Rze­szo­wie Jó­zef Krzy­wo­nos, dy­rek­tor Biu­ra KZ LZS He­le­na Ko­ziej, wójt Gmi­ny Czar­na Jó­zef Chu­dy i pra­cow­ni­cy KZ LZS Iwo­na Ku­siń­ska­-Ka­niaDo­ro­ta Bo­rzyc­ka.

Wszy­scy uczest­ni­cy otrzy­ma­li oko­licz­no­ścio­we ko­szul­ki. W ra­mach pro­gra­mu to­wa­rzy­szą­ce­go zor­ga­ni­zo­wa­no spo­tka­nie in­te­gra­cyj­ne. Prze­pro­wa­dzo­no rów­nież po­kaz pierw­szej po­mo­cy przed­me­dycz­nej sfinan­so­wa­ny z Fun­du­szu Pre­wen­cyj­ne­go PZU SA „Z my­ślą o bez­pie­czeń­stwie”.

lzs.plZałączniki do pobrania:
Kom_kon_Fin_Cen_Tur_Szach_Zlot_Wiez_Chotowa_8-13_06_2014.pdf

Partnerzy

realizacja: eBest.pl