Program Klub 2023

Jak już zapewne wiecie Minister Sportu i Turystyki wybrał na operatora Rządowego Programu Klub na lata 2023 – 2025 – Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. Oznacza to tym samym, że sprawami związanymi z programem w województwie lubelskim zajmować się będzie zespół z WZ LZS Lublin.

W roku ubiegłym duże zainteresowanie klubów z województwa lubelskiego pozwoliło na otrzymanie dotacji 329 beneficjentom, których wsparcie wyniosło 3 715 000 złotych.

Już niebawem operator ogłosi nowy nabór na rok 2023 ale aby być gotowym przypominamy o 4 najważniejszych zasadach – punktach, które klub musi spełnić aby ubiegać się o środki z programu:

  1. klub sportowy może uzyskać wsparcie wyłącznie wtedy, gdy prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata przed datą ubiegania się o wsparcie; wnioskując o wsparcie klub sportowy musi załączyć wypis z KRS bądź z ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu,
  2. Operator Krajowy Programu może udzielić wsparcia klubom sportowym, których łączna kwota dotacji ze środków publicznych udzielonych im w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 200 tys. złotych. Podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe muszą załączyć do wniosku sprawozdanie finansowe w rozumieniu art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. – Dz. U. z 2021 r. poz. 217), zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji za ostatni rok obrachunkowy, tj. za 2021 rok. W sytuacji braku wyodrębnienia kwoty przyznanych dotacji w sprawozdaniu finansowym, należy dołączyć dodatkową informację (uzupełniającą) o wysokości otrzymanych dotacji ze środków publicznych, która będzie zgodna z kwotą przedstawioną we wniosku,
  3. Operator Krajowy Programu może udzielić wsparcia klubom sportowym funkcjonującym w ramach jednej lub więcej niż jednej sekcji. Za jedną sekcję sportową uważa się wszystkich zawodników/uczestników w danym klubie uprawiających określony sport, niezależnie od dodatkowych podziałów ze względu na wiek lub płeć (przykładowo jeśli prowadzone jest szkolenie w piłce nożnej i futsalu, taka sytuacja traktowana jest jako szkolenie w jednym sporcie, analogicznie w przypadku piłki ręcznej i piłki ręcznej plażowej – to również jeden sport, itd. itp.). Kwota wsparcia dla podmiotu funkcjonującego w ramach jednej sekcji (zwanego dalej: klubem jednosekcyjnym) wynosi 10 tys. złotych. Kwota wsparcia dla podmiotu funkcjonującego w ramach więcej niż jednej sekcji (zwanego dalej: klubem wielosekcyjnym) wynosi 15 tys. złotych,
  4. uczestnikami zajęć oraz obozów sportowych realizowanych w ramach wsparcia mogą być wyłącznie dzieci lub młodzież w wieku do 18 roku życia,

Bądźcie zatem czujni – niebawem więcej wiadomości o tegorocznej edycji, naborze, zasadach i uczestnictwie.

Polecane artykuły