UWAGA KLUBY SPORTOWE Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO !

Informujemy, że 1 marca 2023 o godzinie 13:45 rusza kolejna edycja Rządowego Programu KLUB.

Zachęcamy do składania wniosków wszystkich potencjalnych beneficjentów, którzy chcą ubiegać się o środki z tego programu.

Dodatkowo przypominamy o 4 najważniejszych zasadach – punktach, które klub musi spełnić aby ubiegać się o środki z programu:

  1. Klub sportowy może uzyskać wsparcie wyłącznie wtedy, gdy prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata przed datą ubiegania się o wsparcie; wnioskując o wsparcie klub sportowy musi załączyć wypis z KRS bądź z ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu
  2. Operator Krajowy Programu może udzielić wsparcia klubom sportowym, których łączna kwota dotacji ze środków publicznych udzielonych im w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 200 tys. złotych. Podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe muszą załączyć do wniosku sprawozdanie finansowe w rozumieniu art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. – Dz. U. z 2021 r. poz. 217), zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji za ostatni rok obrachunkowy, tj. za 2022 rok. W sytuacji braku wyodrębnienia kwoty przyznanych dotacji w sprawozdaniu finansowym, należy dołączyć dodatkową informację (uzupełniającą) o wysokości otrzymanych dotacji ze środków publicznych, która będzie zgodna z kwotą przedstawioną we wniosku.
  3. Operator Krajowy Programu może udzielić wsparcia klubom sportowym funkcjonującym w ramach jednej lub więcej niż jednej sekcji. Za jedną sekcję sportową uważa się wszystkich zawodników/uczestników w danym klubie uprawiających określony sport, niezależnie od dodatkowych podziałów ze względu na wiek lub płeć (przykładowo jeśli prowadzone jest szkolenie w piłce nożnej i futsalu, taka sytuacja traktowana jest jako szkolenie w jednym sporcie, analogicznie w przypadku piłki ręcznej i piłki ręcznej plażowej – to również jeden sport, itd. itp.). Kwota wsparcia dla podmiotu funkcjonującego w ramach jednej sekcji (zwanego dalej: klubem jednosekcyjnym) wynosi 10 tys. złotych. Kwota wsparcia dla podmiotu funkcjonującego w ramach więcej niż jednej sekcji (zwanego dalej: klubem wielosekcyjnym) wynosi 15 tys. złotych.
  4. Uczestnikami zajęć oraz obozów sportowych realizowanych w ramach wsparcia mogą być wyłącznie dzieci lub młodzież w wieku do 18 roku życia,

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie programem informujemy, że kluby które złożą wnioski nie zawierające błędów formalnych będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Po rozstrzygnięciu programu podamy nazwiska oraz numer telefonu Koordynatora i Konsultantów wojewódzkich z którymi będą mogli się Państwo kontaktować.

Polecane artykuły